Slová zakladateľa Thomasa Lydella


A common exclamation is: “Oh, you know sign language! Then you can communicate fluently with all the deaf people in Australia and the United States, too!" No, this is wrong! Sign language is not the same everywhere. It is as different as the spoken languages. Otherwise, there would not be a great need for our website spreadthesign.com.

Častým výkrikom je: "Aha, ty vieš posunkový jazyk! Potom môžete plynule komunikovať aj so všetkými nepočujúcimi v Austrálii a Spojených štátoch!" Nie, to nie je pravda! Posunkový jazyk nie je všade rovnaký. Je rovnako odlišný ako hovorené jazyky. Inak by nebola veľká potreba našej webovej stránky spreadthesign.com.

Ako povedala švédska kráľovná pri spustení spreadthesign.com koncom marca 2009: 

"Predstavte si, že by sa všetky nepočujúce deti mohli zjednotiť pod jedným jazykom - celosvetovým, akýmsi esperantom. Ale samozrejme, kvôli rozdielnym kultúram to zostáva len snom."

Keď som robil žiadosť o tento projekt, chcel som zhromaždiť posunky zo všetkých európskych krajín a prezentovať ich / sprístupniť na našej webovej stránke. Posunkový jazyk vyvíjajú nepočujúci používatelia, takže na stránke spreadthesign.com nemôžeme a nebudeme vymýšľať nové posunky.


Spread the sign bol medzinárodný projekt EÚ v rokoch 2012 - 2015 v rámci programu Leonardo da Vinci a celoživotného vzdelávania pod hlavičkou siete Leonardo. V rámci tohto projektu siete sme rozšírili partnerstvo, zaznamenali posunky tak, aby každý jazyk mal zdokumentovaných 15 000 posunkov, a uskutočnili sme veľké popularizačné turné v každej krajine. EÚ a Leonardo so svojimi zdrojmi nám dali príležitosť ukázať našu schopnosť zlepšiť odborné vzdelávanie nepočujúcich žiakov a študentov pre partnerských členov projektu Spread the sign.

Náš projekt je ako každý iný projekt pod neustálym dohľadom našej národnej agentúry. Pozitívne na tom je, že nám poskytujú aj cennú spätnú väzbu na naše rôzne správy, ktoré im zasielame. V záverečných správach našich projektov sme si nechali vypracovať hodnotenia od Univerzity Örebro vo Švédsku a ich Katedry vzdelávania nepočujúcich. Hodnotenie si môžete stiahnuť na tejto stránke.

Tu sú odkazy na komisiu a našu národnú agentúru, kde nájdete ďalšie informácie.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se

Toto je hodnotiaca správa, ktorú si objednala Európska komisia a vypracovala ju konzultačná spoločnosť ICF GHK v Londýne v roku 2011. Hovorí o projekte, zameraní, prístupe, inovatívnych aspektoch, výsledkoch, vplyvoch, faktoroch úspechu a udržateľnosti.

Hodnotenia na stiahnutie
2008 | 2010 | 2015

Správa EÚ na stiahnutie
2011

<div id="accel-snackbar" style="left: 50%; transform: translate(-50%, 0px); top: 50px;"> </div>